wmpurse

خوش آمدید

۱) اطلاعات کاربری، کارت بانکی، حساب بانکی و مشخصات هویتی خود را در اختیار هیچ کس حتی دوستان صمیمی و خویشاوندان خود قرار ندهید.
۲) اجاره دادن حساب و کارت بانکی نوعی جرم محسوب شده و هرگونه تراکنش از کارت شما، مسئولیتش با صاحب کارت خواهد بود.
۳) از نظر قانون، فرض بر آگاهی مردم از همه قوانین است و اگر ادعایی مبنی بر اطلاع نداشتن از جرم بودن اجاره کارت مطرح شود از سوی مراجع قضایی رد شده و مجبور به تحمل حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی از سوی دادگاه خواهید شد.


ورود به بخش کاربری


ورود با رمز
ورود با کد